Kod potwierdzający jest nieprawidłowy.

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

backButton

Regulamin serwisu

§1. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy czynności i usług wykonywanych przez Serwis. W kontekście tego regulaminu:
- "Serwis" oznacza podmiot świadczący usługi naprawy urządzeń elektronicznych oraz inne usługi określone w niniejszym regulaminie.
- "Klient" to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług świadczonych przez Serwis, w tym składa zlecenia na naprawę urządzeń elektronicznych lub korzysta z innych usług oferowanych przez Serwis.

§2. Usługa "Ekspresowa Naprawa"

2.1. Usługa "Ekspresowa Naprawa" polega na nadaniu priorytetu zarówno diagnostyce, jak i naprawie urządzenia. Za tę usługę naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 złotych.
2.2. Usługa "Ekspresowej Naprawy" nie gwarantuje ukończenia naprawy w dniu oddania urządzenia do serwisu. W przypadku rezygnacji z naprawy, opłata za usługę "Ekspresowa Naprawa" nie jest zwrotna.

§3. Gwarancja

3.1. Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi, a termin gwarancji jest określony w tabeli usług, która stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. Gwarancja rozpoczyna się w momencie wydania urządzenia Klientowi.
3.2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy uwzględnione bezpośrednio w wykonanej usłudze.
3.3. Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń natury mechanicznej, chemicznej, czy termicznej (złamania, przepalenia itp.)

  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia oraz użytkowania urządzenia w niewłaściwych warunkach, zgodnie z warunkami i czynnościami wymienionymi w karcie gwarancyjnej urządzenia

  • następstw nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak pożary, powodzie itp. - części, na których numery seryjne serwisu stały się nieodczytywalne

  • wszelkich innych uszkodzeń związanych z niewłaściwą instalacją, przechowywaniem, konserwacją oraz nieprzestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego. Punkt ten odnosi się także do uszkodzeń powstałych przez niewiedzę klienta na temat wyżej wymienionych sytuacji, co do których gwarancja nie ma zastosowania.

§4. Odpowiedzialność Serwisu

4.1. Serwis nie odpowiada za efekty długotrwałych procesów, które nie były zapoczątkowane działaniami Serwisu. Obejmuje to m.in. naprężenia mechaniczne, które z czasem powodują uszkodzenia, ciecz pozostawioną po zalaniu, która wywołuje awarię po pewnym czasie, niewydolność układu chłodzenia itp.
4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekty napraw przeprowadzanych na własną rękę lub przez inny serwis.

§5. Plomby Gwarancyjne

5.1. Serwis informuje, że wszelkie usunięcie, uszkodzenie lub naruszenie plomb gwarancyjnych skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.

§6. Modyfikacje podczas Naprawy

6.1. W przypadku odmowy lub niemożności naprawy, Serwis zastrzega możliwość wydania klientowi urządzenia z nieznacznie innymi objawami, niż zostało przyjęte. Jest to wynikiem specyfiki niektórych rodzajów diagnostyki, która może wymagać wymiany konkretnych układów. Klient niniejszym przyjmuje to do wiadomości, i godzi się na powyższe zastrzeżenie.

§7. Archiwizacja Danych

7.1. Przed wniesieniem urządzenia do serwisu, Klient ma obowiązek zadbać o archiwizację swoich danych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta w żadnym z etapów pracy.

§8. Zwrot Części

8.1. Części wymienione podczas naprawy mogą zostać zwrócone klientowi jedynie po złożeniu pisemnej prośby przy oddawaniu urządzenia do serwisu. W przeciwnym przypadku, Serwis ma prawo dysponować tymi częściami poprzez recykling, utylizację lub zniszczenie.

§9. Treści i Programy

9.1. Za wszelką zawartość urządzenia odpowiada Klient. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i programy, w tym oprogramowanie nielegalne, znajdujące się w pamięci urządzenia przed oddaniem do serwisu.

§10. Usługa Diagnostyki Wstępnej

10.1. Usługa diagnostyki wstępnej jest bezpłatna dla klienta indywidualnego i ma na celu wstępne ustalenie źródła usterki. Serwis informuje, że usługa ta może nie wykryć wszystkich informacji na temat awarii, dlatego w porozumieniu z Klientem może być konieczna późniejsza zmiana charakteru naprawy.
10.2 Usługa diagnostyki wstępnej jest odpłatna dla klienta biznesowego, a jej koszt wynosi 147,60 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

  1. Kwota opłaty za diagnostykę zostanie potrącona z końcowego kosztu naprawy, jeśli klient biznesowy zdecyduje się na podjęcie naprawy urządzenia.

  2. Opłata za diagnostykę jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy naprawy lub rezygnacji klienta z usług serwisu po przeprowadzeniu diagnostyki.§11. Reklamacje

11.1. Po naprawie Klient może dokonać reklamacji w ciągu 72 godzin. Jeśli reklamowane urządzenie okaże się sprawne, Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 złotych za ponowną diagnostykę. W przypadku reklamacji, która w efekcie dotyczyć będzie nowych usterek powstałych z winy klienta, patrz §3., w szczególności podpunkt 3.3. - gwarancja na usługę nie obwiązuję, zaś naprawa zostanie wykonana na jego zlecenia po akceptacji, jej kosztów, przez Klienta.

§12. Przechowywanie Urządzenia

12.1. Serwis przechowuje naprawione urządzenie maksymalnie przez 21 dni od daty przekazania informacji o zakończeniu naprawy Klientowi. Za każdą dobę ponad ten limit Klient zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 20 złotych brutto przed odebraniem urządzenia.

§13. Rezygnacja z Usług Serwisu

13.1. Rezygnacja z usług Serwisu i żądanie wydania sprzętu, który jest w trakcie naprawy, wiąże się z opłatą w wysokości 130 złotych, która wynika z podjętych już czynności mających na celu jej wykonanie.
13.2. Rezygnacja z usług Serwisu i żądanie wydania sprzętu, który oczekuje na części wymienne, wiąże się z opłatą w wysokości 60 złotych, oraz pełną rekompensatą kosztu części.

Skontaktuj się z nami

Szukaj